Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 – De verkoper is enkel gebonden door zijn schriftelijke bevestiging van de offertes of bestellingen. Door deze bevestiging zijn meteen huidige voorwaarden van toepassing, alsmede de algemene FEDUSTRIA-verkoopsvoorwaarden van de Belgische fabrikanten van Technisch textiel, voor zover deze niet in strijd zijn met huidige voorwaarden. Andersluidende voorwaarden afgedrukt op formulieren van de klant van de verkoper, zijn niet van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op de huidige verkoopsvoorwaarden moeten bij geschrift worden bewezen.


Art. 2 – Eigendomsvoorbehoud
De verkochte goederen blijven volledig eigendom van de verkoper, tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria. Indien de koper in gebreke is de verkoopprijs zo in hoofdsom als in accessoria integraal te betalen op de vervaldag, zal de verkoper de verkochte goederen mogen terughalen, op kosten van de koper, waar zij zich ook moge bevinden, of zij al dan niet reeds verwerkt zou zijn. Indien de koper zou stellen dat de goederen niet werden geleverd dient hij dit te bewijzen.

In geval van wanbetaling vanwege de koper zullen gebeurlijke reeds betaalde afkortingen op de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, ten titel van schadevergoeding, definitief verworven zijn door de verkoper, die bovendien niet zal kunnen gehouden zijn enige vergoeding te betalen, aan wie ook, voor gebeurlijke verwerking van de niet integraal betaalde goederen.

Ingeval de koper reeds beschikt heeft over goederen die niet integraal zou zijn betaald, dan staat hij onvoorwaardelijk alle welkdanige schuldvorderingen, die hij wegens verhandeling van de door de verkoper geleverde waar zou bezitten op enige derde, af aan de verkoper. Alle welkdanige overeenkomsten waarbij de koper enige niet integraal betaalde goederen in zekerheid zou hebben gegeven, zullen niet tegenstelbaar zijn aan de verkoper.


Art. 3 – If at any time any sum remains unpaid by the Buyer, whether due for payment or not, the goods supplied by the Seller remain the property of the Seller and may be claimed back by the Seller to satisfaction the outstanding debt. 

Risk to the goods is transferred to the Buyer upon delivery and title to the goods is transferred to the Buyer once the Seller has received payment in full (in cash or cleared funds) for: a) the goods; and b) any other goods or services that the Seller has supplied to the Buyer. 

Until such payment has been received in full and title has passed to the Buyer, the Buyer shall: 

a) hold the goods on a fiduciary basis as the Seller's bailee;
b) store the goods separately from all other goods held by the Buyer so that they remain readily identifiable as the Seller's property;
c) not remove, deface or obscure any identifying mark or packaging on or relating to the goods; and maintain the goods in satisfactory condition and keep them insured against all risks for their full price from the date of delivery. 

Notwithstanding the foregoing, if the whole or any part of the goods (whether or not after being processed or mixed with other goods or materials) is resold by the Buyer and delivered to the Buyer's sub-purchaser before the Seller has received payment therefore, then title to that part of the product shall pass to the Buyer immediately upon delivery to the sub-purchaser, but the proceeds of any such sale shall, whenever any sum is due from the Buyer to the Seller, be held in trust for the Seller.

If any payment is overdue, the Buyer becomes insolvent or bankrupt, commences proceedings to be wound up, enters into any voluntary arrangement with its creditors, the Seller may, without prejudice to any other remedies to which it may be entitled, terminate all outstanding contracts with the Buyer and the Seller may enter the Buyer's premises to recover all goods of which the property has not passed to the Buyer.

Art. 4 – Alle welkdanige klachten omtrent de geleverde goederen moeten op straffe van niet ontvankelijkheid, schriftelijk geschieden en wel binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende goederen. Het terugzenden van dergelijke goederen mag slechts mits uitdrukkelijke toestemming van de verkoper gebeuren. In zover de koper het bewijs levert dat hij schade geleden heeft door de minderwaardige of slechte kwaliteit van de geleverde goederen, of door een andere bewezen fout in hoofde van de verkoper, zal de koopprijs van de gebruikte hoeveelheid beschouwd worden als maximumbedrag van schadeloosstelling. De koper kan geen aanspraak maken op enige verdere schadeloosstelling welke rechtsgrond hij ook zou aanvoeren.


Art. 5 – Niet essentiële afwijkingen van kleur en/of tekening kunnen geen grond uitmaken voor weigering van de betrokken goederen of voor prijsvermindering.


Art. 6 – De verantwoordelijkheid van de verkoper krachtens een eventueel maakloon-contract, beperkt zich tot de duur van het loonwerk en/of tot de kostprijs van het betreffende loonwerk.


Art. 7 – Alle vorderingen van de klant tegen de verkoper, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf de levering. Deze termijn kan niet worden geschorst, en enkel gestuit door een gerechtelijke actie.


Art. 8 – Tenzij anders is overeengekomen gebeurt de levering “EX WORKS” op de maatschappelijke zetel van de verkoper en is de overeengekomen prijs “EX WORKS”. Indien is overeengekomen dat de verkoper het vervoer tot bij de klant zal organiseren, gaat het risico van de goederen over op de klant zodra de goederen door de verkoper ter inlading ter beschikking.


Art. 9 – Betwistingen over een factuur dienen door de klant schriftelijk binnen de acht dagen na de ontvangst van die factuur aan de verkoper te worden gemeld, zoniet wordt de factuur geacht perfect te beantwoorden aan wat overeengekomen is. De klant wordt vermoed de factuur uiterlijk de derde werkdag na de factuurdatum te hebben ontvangen.


Art. 10 – De facturen van de verkoper zijn betaalbaar binnen de 30 dagen op de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het trekken van een wissel of het aanvaarden van effecten brengt geen schuldvernieuwing, noch een afwijking van huidige verkoopsvoorwaarden met zich mee.


Art. 11 – Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de referentie intrestvoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7%, met een minimum interestvoet van 12%.
If the goods have already been manufactured or if the production has already commenced, the Seller is entitled to claim the purchase and the payment in cash of those goods.


Art. 12 – In geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 50 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.


Art. 13 – De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art. 14 - Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door koper aangegane verbintenissen, in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en interesten.

Art. 15 - Indien de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant en/of in geval van wanprestatie van de klant, heeft de verkoper recht op vergoeding van al haar schade, met inbegrip van de winstderving. Indien de goederen reeds zijn gefabriceerd of indien de productie reeds is aangevat, heeft de verkoper altijd het recht om te vorderen dat zij door de klant warden in ontvangst genomen en contant betaald.

Art. 16 - In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd. De verkoper kan evenwel beslissen de zaak voor de rechtbanken van de zetel of woonplaats van de koper te brengen. Alle relaties tussen de verkoper en de koper worden beheerst door het nationale recht toepasselijk op de zetel van de verkoper. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koop van Roerende Goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Art. 17 - Wijziging of nietigheid, geheel of gedeeltelijk, van één of meerdere clausules dezer voorwaarden, heeft geen verzaking aan of nietigheid van de overige clausules tot gevolg. Wijziging of nietigheid van een onderdeel van een clausule heeft geen verzaking aan of nietigheid van het niet-gewijzigde of niet-nietige deel van de clausule tot gevolg.